Course Image Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op 2023-2024

Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op 2023-2024

Psykofyysisen psykoterapian perusteiden koulutus on integratiivinen menetelmäkoulutus, joka pohjaa George Downingin kehittämään kehokeskeisen terapian menetelmään. Asiakkaita autetaan muuttamaan sekä ajatusmallejaan että kehollisen järjestäytymisen tapojaan. Menetelmää voidaan käyttää sekä aikuisten että lasten kanssa työskentelyssä. Psykofyysistä terapiaa voidaan tehdä sekä lyhytterapian että pitkien terapioiden puitteissa.Eri suuntausten (kognitiivinen, ratkaisukeskeinen, psykodynaaminen, gestalt, perheterapia jne.) ammattilaiset voivat helposti yhdistää kehokeskeisen terapian työtapoja omaan viitekehykseensä.
Course Image Eläinavusteinen valmentaja SFAAT 30 op

Eläinavusteinen valmentaja SFAAT 30 op

Solution Focused Animal Assisted Therapy – (SFAAT) 30 op koulutus perustuu Suomessa kehitettyihin koulutusmenetelmiin, joissa eläin toimii psykoterapeutin, ohjaajan tai valmentajan työparina. Koulutus perustuu muun muassa seuraaviin taustateorioihin: ratkaisukeskeisyys, sosiaalinen konstruktionismi, biofilia, sosiaalisen tuen teoria, antrozoologia sekä ekopsykologia. Ratkaisukeskeisen lähestymistavan keskeisiä osia ovat voimavarakeskeisyys, asiakaslähtöisyys, arvostava vuorovaikutus, luovuus ja huumori. Haastavaa tai muutosta kaipaavaa tilannetta käsitellään tavalla, jossa keskustelujen ja työskentelyn pääpaino on tulevaisuudessa, tavoitteissa, ideoissa sekä toivon herättämisessä. Työskentelyssä pyritään pois ongelmakeskeisestä keskustelusta kohti rehellistä asioiden kohtaamista. Asiakkaan kanssa pohditaan yhdessä, miten hän toivoo elämänsä olevan tulevaisuudessa, ja siten luodaan energiaa ja myönteistä intoa löytää konkreettisia vaihtoehtoja elämäntilanteeseen.
Course Image Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat

Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat

Kohderyhmä: Koulutus on tarkoitettu asiakas- ja ihmistyötä tekeville, niin välittömässä asiakastyössä oleville kuin esihenkilöillekin. Koulutus soveltuu varhaiskasvatus- ja opetushenkilöstölle (päivähoidon työntekijöille, rehtoreille, opettajille ja koulunkäynninohjaajille), jolloin koulutus valmentaa kohtaamaan lapsen/nuoren vanhemmat. Koulutus soveltuu sosiaali- ja terveystoimen työntekijöille (asiakas- ja potilassuhteissa, mutta myös omaiskontakteissa), nuorisotyöntekijöille, kirkon työntekijöille. Koulutus sopii myös vanhustenhuollon työntekijöille, ja koulutus valmentaa kohtaamaan niin vanhukset kuin omaisetkin. Koulutus soveltuu myös muille julkishallinnon työntekijöille: neuvontatyötä tekeville, uimahallivalvojille, tarkastajille, linja-autonkuljettajille jne. Koulutuskuvaus: Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat -valmennus on videoista, keskustelu- ja pohdintatehtävien suorittamisesta ja teemakohtaisista testikysymyksistä koostuva koulutuskokonaisuus.   Valmennus käsittelee vihaisuutta ja rajattomuutta sekä ulkoisiin asiakkaisiin että sisäisiin asiakkaisiin (eli työyhteisön sisäisiin suhteisiin) liittyvinä vuorovaikutusongelmina. Keskustelu- ja pohdintatehtävien suorittaminen perustuu opiskelijan omaan motivaatioon.  Testikysymykset arvioidaan hyväksytty-hylätty-asteikolla. Osaamistavoitteet: Koulutuksen osallistuja saa ammatillisia keinoja vaativiin asiakastilanteisiin ja tutustuu omaan tapaansa reagoida hankalissa tilanteissa. Koulutuksen suoritettuaan opiskelija ymmärtää aggressiivisen ja röyhkeä käytöksen taustalla olevan psykologisen dynamiikan ja tietää keinoja tunteita herättävän asiakkaan kohtaamiseen käytännössä.  Opiskelija tuntee keinot itsensä suojaamiseen vaikeassa tilanteessa, ymmärtää ammatillisen roolin ja varioimisen merkityksen asiakassuhteessa. Koulutuksen käytyään opiskelija osaa seuraavat asiat: Opiskelija ymmärtää aggression normaaliksi tunteeksi, joka on sinällään elämään kuuluva.  Hän tunnistaa aggression erilaisia ilmenemismuotoja  ja tietää miten suhtautua toisen ihmisen ja omaan aggressiivisuuteen, tunnistaa arkitöykeyden ja vaarallisen aggressiivisuuden piirteitä. Opiskelija ymmärtää eron narsismin ja rajattomuuden välillä, tietää röyhkeän käytöksen  yhteiskunnalliset syyt, sekä tietää keinoja rajattoman ja röyhkeän ihmisen kohtaamiseen.  Opiskelija  ymmärtää ammattiroolin ja henkilökohtaisuuden eron, osaa arvioida asiakastilanteiden luonnetta henkilökohtaisuus-ammatillisuus-asteikolla ja tietää joitakin keinoja hankalien vuorovaikutustilanteiden hallintaan. Koulutuksen käytyään opiskelijalla on konkreettisia uusia näkökulmia omien asiakkaittensa arkiseen kohtaamiseen. Ohjelma: Vaativat ja tunteita herättävät asiakkaat -videot: Joka videon lopussa on pohdiskelu-/keskustelutehtävä tai -tehtäviä, joka osallistujan kannattaa tehdä. Joka koulutusosion lopussa on testikysymykset, joihin vastaaminen on edellytys seuraavaan osioon siirtymiselle.   Ensimmäinen koulutusosio:  Työntekijä ja aggressiivinen ihminen (videoiden yhteenlaskettu pituus noin 1 tunti)  Video 1:  Asiakas-, työntekijä- vai organisaatiolähtöistä työtä?  Mitä asiakas ja työntekijä tarvitsevat? Video 2:  Mitä aggressio oikein on?  Aggression ilmaisemista voi oppia Video 3:  Suhtautuminen vihaiseen ihmiseen.  Kaikkea ei pidä kestää! Miten puolustautua?  Harjoittelu parempaa toimintatapaa varten Video 4: Onko kiukkuisuus vakiintunut työpaikan tavaksi? Vaarallinen vihamielisyys Toinen koulutusosio:  Rajattomat ja röyhkeät ihmiset (videoiden pituus yht. noin 1 t 10 min) Video 1:  Miten ymmärtää rajattomuutta? Onko yhteiskunta syypää?  Kenestä tulee rajaton? Video 2:  Miten rajata, miten ymmärtää?  Ohjaaminen rajojen sisään.  Video 3:  Tervejärkiset rajat ajoissa – myös omat! Kolmas koulutusosio:  Työntekijän ammatillisuus ja roolit (videoiden pituus yht. noin 35 min) Video 1:  Ammattirooli ja henkilökohtaisuus. Työntekijän tilanteita ja reaktioita.  Erota tulkinta havainnosta! Video 2:  Työntekijän vaikutusmahdollisuudet.  Kanssakäyminen on eräänlainen peli.  Neljäs koulutusosio:  Seitsemän asiakasesimerkkiä (videoiden pituus yht. noin 1 tunti 10 min). Koulutusosion käytännön esimerkkien kautta opiskelija oppii erittelemään omia työtilanteitaan. Video 1:  Vihainen vanhus hoitokodissa (1).  Asiakas ja työntekijän ajankäyttö (2). Video 2:  Avusta kieltäytyvä asiakas (3). Miten oppia pois aggressiivisesta käytöksestä?  (4) Röyhkeä asiakas ja nokkela työntekijä (5) Video 3:  Itsemääräämisoikeudesta on hyvä taistella! (6) Ikuiset valittajat (7) Osaamisen arviointi: Osaaminen arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Osaamisen arviointi perustuu kunkin koulutusosion lopussa olevien testikysymysten vastauksiin. Kouluttaja: FK, kirjailija Pirkko Heiske on palkittu luennoitsija, joka on valmentanut 30 vuotta työyhteisöjä ryhmädynamiikan, lähijohtamisen ja vaikeiden asiakastilanteiden teemoihin liittyen.  Kokemuksia Nokiasta puuteollisuuteen ja Aluevalvontavirastoon, HUS:sta terveyskeskuksiin, sosiaalitoimeen ja päiväkoteihin. Referensseistä ks. www.heiske.fi