Kandidaatintyö on kandidaatintutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa
perehtyneisyytensä työn aiheeseen. Kandidaatintyö tehdään pääaineen opintojaksoon
kuuluvana opinnäytetyönä. Kandidaatintyössä pääpaino on kirjallisuustutkimuksessa, jota
voidaan täydentää soveltuvin osin käytännön osuudella. Kandidaatintyö voidaan tehdä myös
ryhmätyönä, mutta tällöin jokaisen opiskelijan osuus työssä on oltava selvästi nähtävissä.