Opiskelija oppii tieteellisen työn perustaidot ja työskentelytavat. Opiskelija valitsee
tutkielmaan sopivan aiheen ja sille sopivan tutkimusstrategian ja soveltuvat tutkimusmetodit.
Opiskelija harjoittelee tieteellisen ongelman käsittelyä ja oikeakielistä tieteellistä raportointia.
Opiskelija tekee työhönsä liittyviä tiedonhakuja ja harjoittelee oikeita lähdeviittauskäytäntöjä
ja osaa oikeaoppisesti viitata lähteisiin ja muokata useasta lähteestä hankittua tietoa hyvin
kirjoitetuksi tieteelliseksi asiatekstiksi. Kurssin päätteeksi opiskelija esittää työnsä hissipuheena. Opintojakso liittyy kestävään kehitykseen.