Kandidaatintyö on kandidaatintutkinnon opinnäyte, jolla opiskelija osoittaa perehtyneisyytensä työn aiheeseen. Opiskelija valitsee suppeahkoon tutkielmaan sopivan aiheen ja sille sopivan tutkimusstrategian ja soveltuvat tutkimusmetodit sekä kirjoittaa tutkimuksestaan kandidaatintyön. Kandidaatintyössä pääpaino on kirjallisuustutkimuksessa, jota voidaan täydentää soveltuvin osin käytännön osuudella. Tieteellisen työn perustaidot ja työskentelytavat. Tiedonhaku ja tiedon jäsentäminen. Tieteellinen ajattelu ja viestintä.