Tilastotieteen peruskäsitteistö. Havaintoaineiston kuvaaminen graafisesti ja tunnusluvuin. Parametrien estimointi ja tilastollinen testaaminen. Kahden muuttujan välisten yhteyksien testaaminen. Teoreettiset jakaumat ja niiden käyttö ilmiöiden tilastollisina malleina. Tilastollisen analyysiohjelmiston käyttö Havaintoaineiston hankinta ja otantamenetelmät.