Productivity, economy and quality in welding. Welding costs. Productive and efficient new welding processes. Basics of welding metallurgy. Mechanisation and robotisation of welding. Basics of design of welded structures. Beveling methods. Quality, environmental and safety aspects in a welding workshop.
Perustiedot teknisten piirustusten laadintaa käsittelevistä standardeista, tiedon käsittelystä ja tiedon siirrosta. Piirustusohjeet. Mitoitusperiaatteet. Hydrauliikan ja tärkeimpien teknisten prosessien instrumentointi- ja toimintakaaviot. Tuotteen valmistuspiirustukset, niissä käytettävät symbolit ja merkinnät (tolerointi, pintamerkit, hitsausmerkinnät) ja valmistusystävällisyyden huomioon ottaminen. Kokoonpanopiirustukset ja 3D-räjäytyskuvat. CAD-sovellusten vertailun perusteet. CAD/CAM -integroinnin perusteet. Tietokoneavusteisen suunnittelun tehokkuuden lisääminen parametrisen, olioperusteisen ja piirrepohjaisen mallinnuksen avulla. Tietokoneavusteisen tuotetiedon hallinnan perusteet (PDM -järjestelmät, CAE- järjestelmien perusominaisuudet). Tuotteen visualisoinnin perusteet.
Hitsaustuotannon tuottavuuteen, taloudellisuuteen ja laaduntuottokykyyn vaikuttavien tekijöiden valinta- ja vertailukriteerit, hitsaustuotannon kehittämistoimenpiteet sekä näiden soveltaminen käytännössä. Erilaisten kehittämistoimenpiteiden vaikutusten tekniset ja taloudelliset perustelut sekä vaativan teollisuusprojektin ongelmanratkaisutaitojen soveltaminen hitsaustuotannossa. Globaalin hitsaustuotannon mahdollisuudet, haasteet ja erityispiirteet. Hitsaustuotannon kehittämisprojektin johtamisessa suositeltavat toimintatapamallit ja periaatteet.
Robottihitsausjärjestelmän työkiertojen mallinnus, simulointi, analysointi sekä optimointi hyödyntäen nykyaikaisia tietokonesovelluksia. Virtuaalitekniikan käyttö vaihtoehtoisten hitsausrobottiasemien kokoonpanojen suunnittelussa. Hitsausrobotin mekanismien liikkeiden virtuaalimallinnustekniikat. Teollisuusrobottien rakenteet ja toimintaperiaatteet. Tuottavan robottihitsauksen suunnittelunäkökohdat ja hitsauksen prosessiparametrien määritys osana kokonaisvaltaista simulointia.
Hitsattavuus-käsite. Hitsisulan jähmettyminen ja kiinteän tilan muutokset. Hitsausliitoksen vyöhykkeet ja mikrorakenteet sekä niihin vaikuttavat tekijät. Syntyvien mikrorakenteiden ennustaminen matemaattisia malleja soveltamalla. Sekoittuminen ja suotautuminen. Hitsausenergia ja lämmöntuonti. Halkeama- ja murtumisilmiöt: kuumahalkeama, kylmähalkeama, myöstöhalkeama, lamellirepeämä sekä sitkeä ja haurasmurtuma. Halkeamailmiöiden syntyyn ja kehittymiseen liittyvät ennustemenetelmät. Hitsattavuuskokeet. Hitsausliitoksen ja hitsin metallurginen laatu. Lämpösykli. Hitsausliitoksen ja hitsin tutkimusmenetelmät: makroskopia ja mikroskopia. Hitsausliitoksen korroosio. Eri materiaalien hitsattavuusominaisuudet: seostamattomat, niukkaseosteiset ja runsasseosteiset teräkset, valuteräkset ja -raudat, alumiinit, kuparit, titaanit, magnesiumit ja nikkelit sekä sekaliitokset. Ei-metallisten materiaalien hitsattavuus.