Tieteellisen työn perustaidot ja työskentelytavat. Opiskelija valitsee suppeahkoon tutkielmaan sopivan aiheen ja sille sopivan tutkimusstrategian ja soveltuvat tutkimusmetodit. Opiskelija harjoittelee tieteellisen ongelman käsittelyä ja oikeakielistä tieteellistä raportointia. Opiskelija tekee työhönsä liittyviä tiedonhakuja ja harjoittelee oikeita lähdeviittauskäytäntöjä. Opiskelija kirjoittaa kandidaatin kypsyysnäytteen ja kandidaatintyön. Kurssin päätteeksi opiskelija esittää työnsä suullisesti ja vastaa esitettyihin kysymyksiin.
Tieteellisen työn perusteet. Hyvä tieteellinen työskentelytapa tutkimusongelman asettamisessa, tutkimusmetodien valinnassa ja tieteellisessä raportoinnissa sähköalan käytännöt huomioon ottaen. Tieteellisen tiedon soveltaminen ongelmanratkaisussa. Informaatiolukutaito. Tieteellinen raportointi. Tiedonhaku. Oikeakielisyys. Diplomityön tekeminen.
Fundamentals of scientific work. Good scientific conduct associated with definition of a research problem, selection of research methodology, problem solving and scientific reporting with special focus on electrical engineering practices. Application of scientific knowledge to problem solving. Good information processing skills. Scientific reporting. Information search. Scientific writing skills. Writing the M.Sc. thesis.
Sähkötekniikan lyhyt historiakatsaus. Sähköntuotanto, jakelu ja sähkönkäyttö. Sähköturvallisuus. Sähkön hinta. Sähkösuureet: jännite, virta, teho, energia. Sähkötekniikan ja elektroniikan sovelluksia: mm. sähkökoneet, sähköauto, antenni.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Tutustuminen sähkötekniikan opintokokonaisuuteen, pää- ja sivuaineisiin sekä opettajatuutoreihin, opintosuunnittelijaan ja opintoneuvojaan sekä erilaisiin työtehtäviin, joissa valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä. Tekniikan tiedonhaun alkeita. Opiskelija saa tietoa kv-harjoittelusta ja kv-opiskelijavaihdosta ja kykenee tarvittaessa hankkimaan lisätietoa.
Opintojakson tavoite on antaa opiskelijalle sähkötekniikan ammattilaiselta vaadittavat perustiedot tiedot sähköturvallisuussäädöksistä ja -standardeista, sähkötyöturvallisuudesta sekä kiinteistöjen sähköjärjestelmien ja julkisten sähkönjakeluverkkojen sähköturvallisuudesta, sähköturvallisuuden valvonnasta ja siihen liittyvistä tarkastuksista. Opintojaksolla käsitellään sähköturvallisuustutkinnon (1) laajuuden mukaiset sähköalan säädökset ja näiden kannalta keskeisimpien standardien sisältö. Sähkövirran vaikutukset ihmiseen, sähkötapaturmat ja niissä toimiminen, sähkölaitteiden ja -asennusten turvallisuusratkaisut. Sähkötyöturvallisuuskoulutus (mahdollisuus suorittaa sähkötyöturvallisuuskortti). Kiinteistöjen ja julkisten sähkönjakelujakeluverkkojen sähköjärjestelmien rakenteet ja ominaisuudet sähköturvallisuuden näkökulmasta. Kiinteistöjen sähköistyssuunnittelun perusteet ja suunnitelmien sähkötekninen dokumentointi. Kiinteistöjen ja julkisen pienjännitejakeluverkon suojausmenetelmät. Asennustavat, tilaluokitukset ja asennukset erilaisissa tiloissa. Sähköjärjestelmän laitteiden, johtimien ja kaapeleiden sekä suojauksen mitoitus. Pientuotannon, sähköautojen, akustojen ja tehoelektronisten suuntaajien sähköturvallisuusvaikutukset. Sähköjärjestelmien käyttöönotto- ja varmennustarkastukset sekä sähkötyön- ja käytönjohtajuus.