The fundamentals of scientific research. Good scientific working methods when setting the research problem, selecting the research methods, and reporting the research, considering the conventions used within the field of energy technology. The utilisation of scientific information in problem solving. Information literacy. Scientific reports. Information retrieval. Correctness of the language. Master s thesis.
Tieteellisen työn perusteet. Hyvä tieteellinen työskentelytapa tutkimusongelman asettamisessa, tutkimusmetodien valinnassa ja tieteellisessä raportoinnissa energiatekniikan käytännöt huomioon ottaen. Tieteellisen tiedon soveltaminen ongelmanratkaisussa. Informaatiolukutaito. Tieteellinen raportointi. Tiedonhaku. Oikeakielisyys. Diplomityön tekeminen.
Preparation of a research report on a given subject which can be acquired from the industry. The report is premised on an extensive literature search.
Henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatiminen. Tutustuminen energiatekniikan opintokokonaisuuteen, pää- ja sivuaineisiin sekä opettajatuutoreihin, opintosuunnittelijaan ja opintoneuvojaan, heidän työnkuvaansa sekä erilaisiin työtehtäviin, joissa valmistunut energiatekniikan diplomi-insinööri voi työskennellä. Energiatekniikan tiedonhaun alkeet.
The renewable energy (RE) resources wind energy, solar energy, hydro power, bioenergy, geothermal energy and ocean energy can be utilized by a variety of different energy conversion technologies. The course is focused on the conversion of the resources to electricity. The RE technologies discussed in the course are: wind turbines, solar photovoltaics, solar thermal electricity generation, hydro power plants, biogas plants, solid biomass firing plants, biomass combined heat and power plants, geothermal power plants, tidal energy, wave energy and ocean current energy. The storage technologies covered comprise a general overview and in particular battery storage, pumped hydro storage and power-to-gas technologies. All technologies are classified in respect to their applications, efficiency, maturity, economics, industrial scaling and expected relevance for the ongoing energy transformation.
Laboratoriossa tehtäviä mittauksia: lämpötila, paine, massavirta, tilavuusvirta, lämpöpumppu, sähköteho ja säteily. Tulosten käsittely, analysointi sekä raportin teko.
The energy demand is aggregated by power, heat, cooling, mobility, agriculture and industrial energy needs. The demand has to be matched with supply of energy fulfilling sustainability criteria, safety requirements and societal acceptance for the least cost. A complete set of demand curves, technical characteristics of all major technologies, current and projected technology costs and emission factors are taken into account for sustainable energy transformation pathway formulation. The special relevance of wind energy and solar photovoltaics, the increasing relevance of power technologies, the role of storage technologies and the necessity of societal cost of energy are discussed in detail. Real scenarios for Finland, Europe and the World used as references.
Kirjallisen kandidaatintyön laatiminen, sen suullinen esitys seminaarissa ja toisen kandidaatintyön opponointi. Kandidaatintyön laatimisen yhteydessä käydään läpi tutkimuksen suoritusvaiheet, tutkielman laatimisessa noudatettavat periaatteet ja perehdytään tutkimuksessa käytettäviin tietolähteisiin sekä kirjaston tarjoamiin tutkimusta avustaviin palveluihin.Opintojakson yhteydessä suoritetaan kielikeskuksen tuottama opintojakso FV18A4001 Tekniikan tutkimusviestintä, johon ilmoittaudutaan erikseen eikä erillisiä suorituspisteitä saa.
Painelaitelaki, asetukset ja painelaitedirektiivi, PED. Painelaitteiden käytön vaatimukset. Painelaitteiden suunnittelu, valmistus ja vaatimustenmukaisuuden arviointi. Painelaitteiden tarkastus ja valvonta. Painelaitteen valmistajan, omistajan ja haltijan vastuu.